Yhdistyksen säännöt

1 §  Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Pargas båtklubb – Paraisten venekerho ry, jäljempänä näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä kerho. Kerhon kotipaikka on Parainen. Kerho on sekä ruotsin- että suomenkielinen.

2 §  Kerhon tarkoitus ja toiminnan laatu

Kerhon tarkoituksena on vesilläliikkumisen ja siihen liittyvien hyvien veneilytapojen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi harjoittaa valistusta ja neuvontaa, toimeenpanee kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestää kilpailuja ja muita tilaisuuksia.

Kerho voi tarkoitusperiensä edistämiseksi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa kerhoravintola- ja julkaisutoimintaa.

3 §  Kerhon jäsenet

Kerhon jäsenet ovat kunniajäseniä, kantajäseniä, varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, juniorijäseniä ja kannatusjäseniä.

4 §  Jäseneksi ottaminen

Varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen hyvämaineinen henkilö jota yksi johtokunnan jäsen suosittelee. Jäsenyyden ratkaisee johtokunta. Juniorijäsen muuttuu varsinaiseksi jäseneksi johtokunnan erillisellä päätöksellä 18 vuotta täytettyään.

Kunniajäsenekseen kerho voi valita jäsenen joka huomattavalla tavalla on edistänyt kerhon toimintaa tai jolle kerho hänen muiden ansioittensa vuoksi haluaa osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsen ei maksa vuotuista jäsenmaksua. Kantajäseneksi voi johtokunta kutsua jäseniä jotka säännöllisesti vähintään 20 vuoden ajan ovat suorittaneet kerholle jäsenmaksua. Kantajäsen ei maksa vuotuista jäsenmaksua. Kunnia- ja kantajäsenillä on täydet jäsenoikeudet.

Perhejäseneksi voi liittyä kerhon varsinaisen jäsenen aviopuoliso tai vastaava sekä lapset. Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa joka haluaa tukea kerhon toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole jäsenoikeuksia. Saadut jäsenoikeudet turvataan.

Liittyessään kerhoon jäsen sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä, kerhon kokouksen tekemiä päätöksiä sekä johtokunnan antamia ohjeita ja suorittamaan kerholle tulevat maksut oikea-aikaisesti.

5 §  Jäsenen erottaminen

Jos kerhon jäsen on syyllistynyt näiden sääntöjen rikkomiseen tai muuten toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti, on johtokunnalla oikeus erottaa tämä jäsen kerhosta.

Erotetulla jäsenellä on oikeus 30 päivän kuluessa tiedotuspäivästä lukien kirjallisesti toimittaa erottamispäätös kerhon kokouksen harkittavaksi. Kerhon kokouksessa asia ratkaistaan yksikertaisella ääntenenemmistöllä.

Erääntyneet maksunsa maksamatta jättäneen jäsenen voi johtokunta todeta päätöksellään eronneen kerhosta.

6 §  Kerhon johtokunta ja muut toimihenkilöt

Kerhon asioita ja taloutta hoitaa ja sen toimintaa johtaa vuosikokouksessa valittava johtokunta, jonka muodostavat kommodori, varakommodori ja seitsemän jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Kommodori toimii kerhon ja johtokunnan puheenjohtajana. Hänet ja varakommodori valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan vuorovuosina.

Johtokunta valitsee kerhon sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Näiden lisäksi voi johtokunta asettaa toimikuntia hoitamaan kerhon toiminnan kannalta tarpeellisia tehtäviä

Johtokunnan kutsuu koolle kommodori tai hänen estyneenä ollessaan kiireellisissä asioissa varakommodori. Johtokunta on päätösvaltainen vähintään viiden jäsenen ollessa läsnä.

7 §  Kerhon nimen kirjoittaminen

Kerhon nimen kirjoittaa kommodori tai kommodori ja rahastonhoitaja yhdessä.

8 §  Toimintakausi

Kerhon tili- ja toimintakausi alkaa marraskuun 1 päivänä ja päättyy lokakuun 31 päivänä. Tilit on tarpeellisine asiakirjoineen jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään marraskuun 20 päivänä. Tarkastuksesta on annettava kirjallinen toiminnantarkastuskertomus johtokunnalle marraskuun loppuun mennessä.

9 §  Kerhon kokoukset ja niiden koolle kutsuminen

Kerhon varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous, kevätkokous ja syyskokous.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi taikka kun vähintään kymmenesosa äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisesti anoo. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat.

Kerhon kokoukset kutsuu koolle johtokunta ilmoituksella Paraisten Venekerhon jäsenlehdessä, kotisivulla ja ilmoitustaululla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Muut tiedotukset tapahtuvat ilmoituksella kerhon ilmoitustaululla, jäsenlehdessä tai paikallisessa lehdessä.

10 §  Vuosikokous

Vuosikokous pidetään ennen joulukuun 15. päivää ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

 • Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus.
 • Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle.
 • Määrätään seuraavan kauden maksut.
 • Päätetään mahdollisista palkkioista.
 • Vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma.
 • Valitaan joka toinen vuosi kommodori, varakommodori ja johtokunnan jäseniä.
 • Valitaan jäsenet toimikuntiin
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 • Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

11 §  Kevätkokous

Kevätkokous pidetään maaliskuun kuluessa jolloin seuraavat asiat käsitellään:

 • Vahvistetaan kesäkauden ohjelma.
 • Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

12 §  Syyskokous

Syyskokous pidetään lokakuun kuluessa jolloin seuraavat asiat käsitellään:

 • Vahvistetaan talvikauden ohjelma.
 • Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

13 §  Äänestys kokouksissa

Äänivalta kerhon kokouksissa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä lukuun ottamatta kannatusjäseniä

Kerhon ja sen johtokunnan ja toimikuntien kokouksissa äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta.

14 §  Johtokunnan antamat ohjeet ja määräykset

Johtokunnalla on oikeus antaa näiden sääntöjen täydennykseksi ohjeita ja määräyksiä kunnia- ja ansiomerkkien käytöstä, lippu- ja venemerkkien käyttämisestä, veneiden katsastuksesta, veneluettelon pitämisestä, seuramajan käytöstä, sataman käytöstä, noudatettavista esiintymistavoista yms. asioista, joiden ohjaamista johtokunta pitää tarpeellisena.

15 §  Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa äänivaltaisista kokousosanottajista kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa.

Kerhon purkamisessa menetellään samoin kuin sääntöjen muuttamisessa. Purkamista pitää kannattaa kolme neljäsosaa.

16 §  Kerhon omaisuuden käyttö kerhon purkautuessa

Jos kerho purkautuu on sen jäljelle jäänyt omaisuus jätettävä kerhon kokouksen päätöksen mukaan jollekin toiselle suomalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle seuran tarkoitusperien toteuttamista edistäviin tarkoituksiin käytettäväksi.

17 §  Yhdistyslain määräykset

Muuten noudatetaan yhdistyslain 1.1.1990 määräyksiä muutoksineen ja lisäyksineen.

(Tarkistettu PRH:n rekisteristä säännöt 28.11.2022)

Vastaa